Öne Çıkanlar extacy hap Ayvalık Bozüyük TSOdan Gıda Yardımı Emrullah İşler Sakarya Üniversitesi (SAÜ

Vekiller neden istifa etti? İşte 9 vekilin söyledikleri...

Dün Muhammed Çetin'in AK Parti'den istifa etmesiyle birlikte iktidar partisinden 17 aralık operasyonu sonrasında istifa edenlerin sayısı 9'a çıktı. Peki milletvekilleri ve bakanlar partilerinden neden istifa etti ve partilerinden ayrılırken neler dedi?

Vekiller neden istifa etti? İşte 9 vekilin söyledikleri...
AK Parti Muhammed Çetin'i Disipline sevk etmiş ardından ise Çetin istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından partisi için zehir zemberek açıklamalar yapan Çetin'in neden istifa ettiği merak konusu olmuştu. Çetin'in istifasının ardından 9 vekilin neler söylediği gündeme geldi.

Muhammed Çetin’in istifasıyla AK Parti ’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 319’a düştü. İstifa eden AK Partili Bakanlar ve vekiller, istifa gerekçesi olarak, ya AK Parti'deki oligarşik kadroyu ya da Parti'nin yolsuzluğu örtme çabasını gösteriyor.

İSTiFA EDEN VEKiLLER AYRILIRKEN NE DEDi?

Kül­tür ve Tu­rizm Es­ki Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay: İktidar partisinde iki kanat gelişti. Bir tabandaki masum geniş mazlum, mağdur edilmiş geniş bir kitle. Bir de partinin mağrur ve mütehakkim bir anlayış. O anlayışa bir şey anlatmanın şansı kalmadı. Onlar kibrin doğrultusunda bir başka yere doğru yelken açıp gidiyorlar.

An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Öz­dal­ga: Polis, doğrama makinesinden geçiriliyor. Yargıya müdahale ediliyor. Yolsuzlukların üstü örtülüyor. Her şeyi kumpas ve dış müdahale ile açıklamak doğru değil. Bu gidiş rejim için tehlike arz ediyor. Bu gidişin demokratik rejim içerisinde sürmesi mümkün değil. Türkiye kritik bir yol ayrımında.

İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Kal­kan: 17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­da yol­suz­luk, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak ve rüş­vet gi­bi id­di­ala­rın yar­gı er­ki­nin önü­nü kes­mek, hu­ku­ku açık­ça kat­let­mek su­re­tiy­le ört­bas edil­mek is­ten­di­ği­ne iliş­kin güç­lü bir iz­le­nim edin­dim. Bu­na mil­let­ve­ki­li ol­ma­mın öte­sin­de bir hu­kuk­çu ola­rak kar­şı çık­tım. So­nuç de­ğiş­me­di­ği gi­bi da­ha da va­him hal al­dı.

İçiş­le­ri Es­ki Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin: Em­ni­yet ve yar­gı per­so­ne­li­ne ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar akıl, hu­kuk ve ada­let an­la­yı­şıy­la izah olu­na­ma­mak­ta­dır. Hü­kü­met et­me­de, ni­yet­le­rin­den emin olun­ma­yan bü­rok­ra­tik ve po­li­tik dar bir oli­gar­şik kad­ro­nun tav­si­ye, yön­len­dir­me ve et­kin­li­ği­nin ter­cih edil­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.

Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li İd­ris Bal: Biz görüşlerimizi ve beynimizi bir mont yada pardösü gibi çıkarıp vestiyere asıp ne denirse emredersiniz demedik. Biz kendimizi ipotek altına aldırmayız. Beni istemeyen teşkilatı ben de istemiyorum. AK Parti’den istifa ediyorum. İfade edilmeyen düşünce düşünce değildir. Tüm milletvekili arkadaşlarımı cesur olmaya, dürüst olmaya davet ediyorum ama itaatsizliğe değil.

İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür: Dersanelerle başlayan süreçte takınılan anlamsız tavırlar pek çok vicdan ehlini rencide etti. AK Parti kapanmasın diye dualar eden bu samimi insanların şimdi düşman muamelesine tabi tutulması en hafif tabirle vefasızlıktan başka bir şey değildir. Bu insanların sanki karanlık işler içinde olduklarını ima eden yayınlar, bu yönde iftiralar, ithamlar maalesef bir aymazlık örneği olarak tarihe geçecektir. Haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu benden daha iyi bildiklerine inandığım dostların sessizliği anlaşılır gibi değildir.

Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Hasan Ha­mi Yıl­dı­rım: Yolsuzlukla mücadele etmek yerine, sanal düşmanlar oluşturularak dikkatler başka tarafa çevrilmektedir. AK Parti yönetimi, kendini var eden değerleri inkâr eder, yolsuzlukların üzerini örter, yolsuzluğun üzerine gidenleri itibarsızlaştırmaya çalışır bir hale doğru gitmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: Soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan’ın talimatı ile yapılmıştır. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Ancak bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan’ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum.

İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin: AK Par­ti, ma­ale­sef ka­rar­mış­tır. As­li hü­vi­ye­tin­den ve kim­li­ğin­den sü­rat­le uzak­laş­mış ve is­ti­fa eden bir ba­ka­nı­mı­zın ifa­de­siy­le, oli­gar­şik dar bir ya­pı­nın he­ge­mon yası­na gir­miş­ti­r.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner187

banner196