Öne Çıkanlar extacy hap Ayvalık Bozüyük TSOdan Gıda Yardımı Emrullah İşler Sakarya Üniversitesi (SAÜ

Yer altından sıcak su fışkırdı. Vatandaş ne yapacağını bilmedi!

Enerji Bakanı Taner Yıldız Konya'da yer altında sıcak bu bulunduğunu açıkladı. Önümüzdeki 10 yıl içinde enerjide 65 milyar tasarruf yapılacağını söylerken enerjide santral özelleştirme ihalelerine iş dünyasından gelen tekliflerin “siyasi kış şartları” nedeniyle kesildiğini de ekledi.

Yer altından sıcak su fışkırdı. Vatandaş ne yapacağını bilmedi!
Konya'da düzenlenen bir toplantıya katılan Enerji Bakanı Taner Yıldız, enerji alanında çok önemli açıklamalarda bulundu. Konya'da çıkan sıcak su sa­ye­sin­de böl­ge­de jeo­ter­mal tu­riz­min ge­li­şe­ce­ği bil­gi­si­ni ver­di.

Kon­ya­’da dün dü­zen­le­nen “E­ner­ji Ve­rim­li Sa­na­yi Pro­je­si Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı­”n­da ko­nu­şan Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, ener­ji iha­le­le­ri­nin er­te­len­me ge­rek­çe­si­ni açık­la­dı. Özel­leş­tir­me­ler ya­pı­la­ma­dı­ğı için 3-5 mil­yar do­lar­lık kay­na­ğın el­de edi­le­me­di­ği­ni be­lir­ten Yıl­dız, şun­la­rı söy­le­di:

“Ya­ta­ğan, Ke­mer­köy, Ye­ni­köy ve Ça­ta­lağ­zı san­tral­le­ri için işa­dam­la­rı 20 dos­ya al­mış­tı. An­cak bun­lar­dan 19’u, ‘Si­ya­se­ten kış şart­la­rı var, ba­ha­rı bir gö­re­li­m’ de­di. Şim­di bu 3-5 mil­yar do­la­rı kim öde­ye­cek? Si­ya­se­ten olum­suz kış şart­la­rı­na rağ­men ya­tı­rım­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz. Önü­müz­de­ki ay çok iyi bir ya­tı­rım­dan ül­ke­yi ha­ber­dar ede­ce­ğiz.”

65 mil­yar ta­sar­ruf

Yıl­dız ay­rı­ca, önü­müz­de­ki 10 yıl içe­ri­sin­de ener­ji­de 65 mil­yar li­ra­lık ta­sar­ruf ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Bu ko­nu­da ço­cuk ve ka­dın­la­ra yö­ne­lik kam­pan­ya­lar baş­lat­tık­la­rı­nı anım­sa­tan Yıl­dız, “Bo­şa ya­nan bir lam­ba­yı sön­dür­mek ço­cuk için kü­çük, an­cak ül­ke için bü­yük bir adım ola­bi­li­r” de­di.

MTA sıcak su buldu

Ener­ji Ba­ka­nı Yıl­dız, MTA’­nın Kon­ya Il­gı­n’­da 2 bin 200 met­re­de 63 de­re­ce sı­cak­lı­ğa sa­hip sı­cak su bul­du­ğu­nu bil­dir­di. Yıl­dız, sa­ni­ye­de 45 lit­re de­bi­ye sa­hip su sa­ye­sin­de böl­ge­de jeo­ter­mal tu­riz­min ge­li­şe­ce­ği bil­gi­si­ni ver­di.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner187

banner196